Alles over kunst

Events | Interview

Parerga & Philomena: Victoria Parvanova

Praktische info

Parerga & Philomena: Victoria Parvanova
Opening 7 april 2021 van 14u tot 20u
Van 8 tot 28 april van dinsdag tot vrijdag van 14u tot 18u
GOWIE, Kleine Markt 7–9, 2000 Antwerpen
(afspraak via events@hart-magazine.be of ter plaatse)

Victoria Parvanova, ‘Barbie at Versailles’ (2020), getoond tijdens ‘Redemption Song’, Art Partout, Antwerpen © Hans Theys

HART verwelkomt in haar ruimte GOWIE Parerga & Philomena. Negen solo’s aaneengeregen. Samengebracht door Hans Theys. De tentoonstellingen openen elke eerste woensdag van de maand, bij de verschijning van een nieuw HART-nummer. De tentoonstelling van Victoria Parvanova is de tweede in de reeks.


English version below

Hans Theys
Aangename wapens

Gesprek met Victoria Parvanova


HT: Vooraleer we van start gaan, zou ik…

Victoria Parvanova, Barbie aux Champs-Élysées (2020) © Victoria Parvanova
VP: Mijn artistieke praktijk en intellectuele belangstelling vloeien voort uit een oude fascinatie voor Schoonheid. Toen ik voor het eerst voorwerpen maakte die in de eerste plaats mooi wilden zijn, stuitte ik op veel negatieve reacties. Daarom ben ik ‘Beauty Restored’ van Mary Mothersill gaan lezen, wat mij heeft gebracht bij ‘A History of Modern Aesthetics’ van Paul Guyer en de ‘Kritiek van het Oordeelsvermogen’ van Kant. Voor Kant vormt ons vermogen tot het waarderen van Schoonheid een brug tussen de reine en de praktische rede. Volgens hem komt het plezier dat wordt opgewekt door schoonheid voort uit het spel tussen die twee denkvormen. Schoonheid is niet monistisch, ze doet zich altijd voor als een evenwicht tussen twee extremen, bijvoorbeeld organische en geometrische vormen.

HT: Dat doet mij denken aan...

Victoria Parvanova, Barbie in Miami (2020) © Victoria Parvanova
VP: Naast mijn belangstelling voor esthetica, heb ik mij altijd beziggehouden met humor, omdat die altijd deel lijkt uit te maken van de esthetische ervaring of er tenminste mee samenhangt. Voor Bergson bestaat humor in de verstoring van een mechanisch en voorspelbaar verloop. Ik denk dat Schoonheid iets vergelijkbaars doet. Ze lijkt onze automatische visie op de dingen te verbreden of te verstoren, waardoor die op een nieuwe, stralende manier aan ons verschijnen. In dit verband ben ik het werk van tal van standup komieken gaan bestuderen, omdat ik hun vak als de zuiverste vorm van komedie beschouw. Ik ben het niet eens met Freud dat grappen uiting geven aan onderdrukte verlangens, toch niet meer dan elke andere menselijke activiteit. Ik denk dat grappen voortkomen uit ons onophoudelijk zoeken naar samenhang en ‘waarheid’. Absurde situaties en verhalen zijn komisch omdat ze ons brein ertoe verleiden naar samenhang en logica te zoeken waar die niet zijn. In zijn boek ‘True Story’ beschrijft de komiek Bill Maher een grap als een dialoog tussen twee verschillende dingen. Volgens Maher en Louis C.K. verbindt humor twee verschillende gebieden op zo’n manier dat er een dieperliggende betekenis gesuggereerd wordt. Dit lijkt op Kant’s dualistische theorie over Schoonheid.

HT: Ik ben het niet eens met Freud dat grappen uiting geven aan onderdrukte verlangens, toch niet meer dan elke andere menselijke activiteit. Ik denk dat grappen voortkomen uit ons onophoudelijk zoeken naar samenhang en ‘waarheid’. Absurde situaties en verhalen zijn komisch omdat ze ons brein ertoe verleiden naar samenhang en logica te zoeken waar die niet zijn.

VP: In zijn boek ‘True Story’ beschrijft de komiek Bill Maher een grap als een dialoog tussen twee verschillende dingen. Volgens Maher en Louis C.K. verbindt humor twee verschillende gebieden op zo’n manier dat er een dieperliggende betekenis gesuggereerd wordt. Dit lijkt op Kant’s dualistische theorie over Schoonheid.

HT: Het is ook…

Victoria Parvanova, Barbie in Palm Springs © Victoria Parvanova
VP: In mijn werk probeer ik verschillende gebieden van de zogenaamd hoge en lage cultuur, gewijd aan verschillende vormen van schoonheid, met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld kleurboeken, Franse classicistische tuinen en poedels (de haagscheerkunst als evenwichtsoefening tussen organische en geometrische vormen), Versailles, Las Vegas, Palm Springs, de zoektocht naar schoonheid in de wereld van de mode en de consumptie, de fascinatie voor de kapitalistische cultuur in Oost-Europa, de fotomodellen Bella Hadid en Kendall Jenner, het fenomeen Barbie en een hiermee verbonden naïef aftasten van een perfecte, utopische wereld, pop art, Andy Warhol, Jeff Koons en Alex Israel, wiens emotieloze talkshows een verlenging zijn van zijn kunst (en die net een nieuwe geur heeft gecreëerd met Louis Vuitton).

HT: In 1989 verklaarde Koons dat hij…

VP: In de wereld van een youtube influencer als Jeffree Star, lijken de zoektochten naar schoonheid, betekenis en zingeving met elkaar verstrengeld op een heel oppervlakkige, maar daardoor net beklijvende en veelzeggende manier. Volgens mij vertelt onze ogenschijnlijk oppervlakkige zoektocht naar schoonheid en zingeving iets over wezenlijke spirituele behoeften. In mijn schilderijen speel ik met deze elementen om gestalte te geven aan een veelvormige benadering van schoonheid, humor, poëzie en politiek.

HT: Dan is er ook de textuur van het schilderij…

VP: Ik ben ervan overtuigd dat schilderijen tegelijk goed gemaakt, mooi en grappig kunnen zijn. Ik denk dat hun meervoudige status als manueel vervaardigde voorwerpen die beelden kunnen bevatten of oproepen, hen geschikt maakt om te dienen als aangename wapens.

HT: Wapens?

VP: Overal herken ik vrouwen en mannen die het recht opeisen tegelijk vrouwelijk, mannelijk, mooi en slim te zijn. Ik denk dat je een politieke betrokkenheid niet kan loszien van een persoonlijke stijl. Ik denk dat een vrouw het recht kan opeisen zich te kleden en op te maken als Barbie en zich tegelijk in te zetten voor het feminisme en gelijke rechten. Zoals Taylor Swift het uitdrukt in de Netflix documentary ‘Miss Americana’: ‘Ik wil van glitter kunnen houden en mij tegelijk verzetten tegen de dubbele standaarden die in onze samenleving gehanteerd worden. Ik wil roze kleren dragen en mijn politieke standpunten delen. Ik denk niet dat deze dingen elkaar moeten uitsluiten.’

HT: Ik denk dat ik u begrijp.


Montagne de Miel, 30 maart 2021


Pleasurable Weapons

Conversation with Victoria Parvanova


HT: Before we start, I would like to…

Victoria Parvanova, Barbie at Versailles (2020) © Victoria Parvanova
VP: My current artistic practice and parallel intellectual interests stem from an old fascination with the concept of Beauty. Confronted by dismissive attitudes towards my attempts to create ‘beautiful’ objects, I read ‘Beauty Restored’ by Mary Mothersill, which led me to Paul Guyer’s ‘A History of Modern Aesthetics’ and to rereading Kant’s ‘Critique of Judgment’. According to Kant, the faculty responsible for the appreciation of Beauty forms a kind of bridge between pure and practical reason. He believed that the pleasure of beauty derives from the interaction between those two faculties. Beauty isn’t monistic. It always manifests itself as a balance between two extremes, for instance organic and geometric shapes.

HT: This reminds me of…

VP: Alongside my study of aesthetics, I have always been interested in humour, which seems to be part of or at least related to the aesthetic experience. Bergson regarded humour as the disruption of a mechanical or predictable process. I believe Beauty does something similar. It seems to broaden or disturb our automatic vision of things, showing them in a freshly radiating way. Following this lead, I started studying the work of numerous stand-up comedians, which I consider to be the purest form of comedy.

HT: I don’t believe, as Freud does, that jokes express suppressed libidinal energy - at least, no more than any other human activity. I believe jokes spring from our constant search for coherence and ‘truth’. Absurd situations and stories are comical because they tempt us to look for coherence or logic where there is none.

VP: In his book ‘True Story’ the stand-up comedian Bill Maher describes a joke as a dialogue between two different things. Maher and Louis C.K. believe that humour links two areas in such a way that a deeper meaning is suggested. This is akin to Kant’s dualistic theory of Beauty.

HT: It also…

VP: In my work, I try to bring together different realms of so-called high and low culture dedicated to different kinds of Beauty, such as colouring books, French classicist gardens and poodles (the art of topiary as balancing out organic and geometric shapes), Versailles, Las Vegas, Palm Springs, the pursuit of beauty in the world of fashion and consumption, the fascination with capitalist culture in Eastern Europe, photomodels like Bella Hadid en Kendall Jenner, the Barbie phenomenon and a related, naïve exploration of a perfect, utopian world, pop art, Andy Warhol, Jeff Koons and Alex Israel, whose deadpan talk shows are an extension of his artwork (and who recently developed a new fragrance with Louis Vuitton).

HT: In 1989 Koons said he wanted to…

VP: In the world of a YouTube influencer like Jeffree Star, the quest for beauty and meaning seem to intertwine in a very superficial, but also poignantly revealing way. In my opinion, seemingly superficial quests for beauty and meaning speak to us about basic spiritual needs. I toy with these elements in my paintings to create a pluriform approach to beauty, humour, poetry and politics.

HT With regard to the texture of the paintings…

VP: I believe paintings can be well made, beautiful and funny all at the same time. I believe that because of their plural nature and ambiguous state as hand-made objects containing or evoking images, they can also be pleasurable weapons.

HT: Weapons?

VP: All around me I see women and men who claim the right to be feminine and masculine, beautiful and witty all at the same time. I don’t believe political commitment can be dissociated from personal style. I believe women can claim the right to dress and make themselves up like Barbie and at the same time be committed to feminism and equal rights. As Taylor Swift says in the Netflix documentary ‘Miss Americana’: ‘I want to love glitter and also stand up for the double standards that exist in our society. I want to wear pink and tell you how I feel about politics. And I don’t think those things have to cancel each other out.’

HT: I think I understand.


Montagne de Miel, 30 March 2021