Privacy

GLEAN stelt deze website samen met veel aandacht voor de correctheid van de aangeboden informatie. Helaas kan GLEAN ondanks haar inspanningen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie steeds volledig, juist en nauwkeurig is. Waar nodig kan GLEAN informatie eenduidig aanpassen en updaten zonder voorafgaande verwittiging. De teksten op deze website zijn niet onderhevig aan officieel karakter.


Indien de informatie op de GLEAN-website niet correct is, zal GLEAN al het mogelijke doen om dit euvel zo snel mogelijk te verhelpen. Indien u onjuistheden vaststelt, gelieve onze redactie te verwittigen.


GLEAN doet ook zijn uiterste best om technische onderbrekingen te voorkomen, wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het onbereikbaar zijn van de website, noch garanderen dat deze volledig vrij is van technische storingen.


GLEAN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.


HYPERLINKS EN VERWIJZINGEN
De links naar andere websites die op de GLEAN-website gepubliceerd worden vallen buiten de controle van GLEAN. GLEAN kan dan ook geen verantwoording afleggen voor de inhoudelijke waarde van deze links, noch voor hun technisch functioneren, beschikbaar zijn of het volledig zijn van de verstrekte informatiebronnen en websites. Deze links worden u aangeboden teneinde informatie te verstrekken. GLEAN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.


AUTEURSRECHTEN
De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films en andere onderdelen van deze website zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze website, in om het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van GLEAN.


BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
GLEAN hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In het kader van de Europese wetgeving op de gegevensbescherming van 25 mei 2018 (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR, General Data Protection Regulation) bieden wij een transparant inzicht in de manier waarop wij omgaan met de persoonlijke gegevens en informatie die wij verzameld hebben of verzamelen via onze website.


Het merendeel van de informatie op onze website is vrij toegankelijk, zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In sommige gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Meer hierover verder in dit privacybeleid.


Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook de AVG of GDPR-richtlijnen zoals vooropgesteld door Europa en in voege getreden op 25 mei 2018.


Voor algemene vragen kan u ook steeds terecht op onze redactie.


WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?
GLEAN verzamelt enkel persoonlijke gegevens in het kader van een informatieaanvraag (via e-mail), een abonnementsaanvraag (via een formulier op onze website) of een advertentieaanvraag (via e-mail). Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt opdat wij de door u gevraagde informatie correct kunnen verstrekken of de aan u geleverde online dienst optimaal kunnen verlenen.


Voor een abonnementsaanvraag verzamelen wij minimaal volgende gegevens: uw naam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente/stad, e-mailadres, telefoonnummer. Optioneel kunnen wij vragen naar uw bedrijfsgegevens en indien van toepassing een BTW-nummer.


Voor een advertentieaanvraag, verzamelen wij minimaal volgende gegevens: uw bedrijfsgegevens inclusief adres, BTW-nummer, e-mailadres en telefoonnummer, alsook de naam en voornaam van de contactpersoon. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om in te tekenen op een abonnement op GLEAN-magazine, waarbij wij deze gegevens aanwenden voor het activeren van uw abonnement.


UW GEGEVENS EN DERDE PARTIJEN


GLEAN doet beroep op diensten van Idecom voor het abonnementenbeheer. Idecom gaat, net zoals GLEAN, op een zorgvuldige manier om met uw persoonlijke gegevens. U kan Idecom bereiken via glean@idecommedia.be.


GLEAN zal in geen geval uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden en deze niet aanwenden voor marketingdoeleinden, tenzij om u informatie te verstrekken die GLEAN beschouwt als nuttig.


De website van GLEAN maakt gebruik van cookies, dit voor het verbeteren van uw ervaring en voor het bijhouden van anonieme statistische gegevens.


GLEAN maakt gebruik van Google Analytics voor het analyseren en traceren van de gebruikerservaringen op onze website, het inkijken van rapporten rond bezoekersaantallen enz. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie.


HOE BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
GLEAN bewaart abonnementsaanvragen in een beveiligde databank. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat dat zorgt voor een beveiligde verbinding, elke gegevensoverdracht van en naar onze server zal gebeuren via een versleutelde verbinding. U kan te allen tijde vragen om uw gegevens te verwijderen uit onze databank door een mail te sturen naar onze redactie. Uw door ons bewaarde persoonlijke informatie is slechts toegankelijk voor bevoegde werknemers.


UW GEGEVENS VERWIJDEREN
U heeft het recht uw gegevens te laten verwijderen uit onze databank indien wij uw gegevens niet langer nodig hebben om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bvb. met het oog op facturatie en boekhoudkundige verplichtingen. Voor meer informatie over het verwijderen van uw gegevens uit onze databank kan u terecht bij onze redactie.


WIJZIGINGEN VAN ONS PRIVACYBELEID
Aangezien het wettelijke kader kan wijzigen, kan het nodig zijn dat wij ons privacybeleid aanpassen. Wij raden u dan ook aan om op regelmatige basis onze website te bezoeken en ons privacybeleid en onze disclaimer te raadplegen.